Eksperci Kompendium HR polecają: Angielski na start

Badania British Council nad znajomością angielskiego wśród Polaków wchodzących na rynek pracy oraz perspektywą zatrudnienia na rynku unijnym.

artykuł sponsorowany

Według raportu Euromonitor International, sporządzonego na zlecenie British Council w 2014 roku, zdaniem menedżerów HR i liderów biznesu z różnych branż, angielski to już nie tylko jeden z podstawowych, ale jeden z najważniejszych aspektów ocenianych przy zatrudnianiu kandydata do pracy. Co więcej, wiele firm nie zdaje sobie nawet sprawy, jak duże są tzw. koszty ukryte, ponoszone przez przedsiębiorstwo w wyniku zbyt słabej znajomości języka angielskiego przez pracowników.

Z wielu rozmów z partnerami i klientami British Council wynika, że istnieje znacząca rozbieżność pomiędzy samą świadomością, jak ważną rolę obecnie pełni znajomość języka angielskiego na rynku pracy, a umiejętnością oceny poziomu języka u poszczególnych grup kandydatów. Często firmy nie mają ani wiedzy ani odpowiednich narzędzi koniecznych do skutecznego sprawdzenia, czy aktualny bądź potencjalny pracownik włada językiem obcym w stopniu pozwalającym na skuteczne wypełnianie swoich obowiązków.

Tymczasem brak dostatecznej znajomości języka może na przykład uniemożliwić menedżerom nadążanie za trendami w branży oraz wykluczyć ich udział w międzynarodowych seminariach, konwencjach handlowych i innych imprezach promocyjnych. W dłuższej perspektywie może to oznaczać, że firma nie będzie potrafiła korzystać z nowych możliwości rynkowych, wzmacniać swojej reputacji, czy też dostosować się do zmieniających się trendów rynkowych.
Według wielu firm, które wzięły udział w badaniu Euromonitor, ekspansja na rynki zagraniczne była najlepszym sposobem, aby wytrzymać wewnętrzny kryzys rynkowy w kraju. Język angielski został zidentyfikowany jako podstawowe narzędzie w tym procesie.

Jaka jest znajomość angielskiego u osób wchodzących na rynek pracy?

W 2015 roku British Council przeprowadził w Polsce badanie „English Impact”, w którym wzięło udział niemal 250 osób: studentów ostatnich lat studiów oraz osób rozpoczynających karierę w korporacjach. Celem badania było określenie poziomu znajomości języka angielskiego oraz stopnia motywacji do nauki języka wśród uczestników. W badaniu zastosowano metodologię opierającą się na dwóch źródłach: kwestionariuszu opinii oraz teście z języka angielskiego, badającym cztery podstawowe obszary kompetencji językowych (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie).

Wyniki badań okazały się niezwykle ciekawe. Prawie 56 procent uczestników uznało, że nauka języka angielskiego była najbardziej intensywna na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. U osób z wyższym wykształceniem stwierdzono wyższy poziom znajomości języka angielskiego. Wyniki przeprowadzonego podczas badania testu diagnozującego wykazały, że 77 procent uczestników plasuje się na poziomie co najmniej B2 lub C w ramach Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Okazało się też, że osoby, których motywacją do nauki języka angielskiego było znalezienie lepszej pracy, osiągnęły lepsze wyniki z testu. Z kolei jeśli chodzi o poziom poszczególnych umiejętności, uczestnicy mogli pochwalić się lepszymi wynikami umiejętności receptywnych, takich jak czytanie i słuchanie, niż produktywnych, czyli mówienie i pisanie. Prawie 80 procent badanych zgodziło się, że znajomość języka angielskiego znacznie podnosi ich atrakcyjność na międzynarodowym rynku pracy.

Polska na tle Unii Europejskiej

Badanie Komisji Europejskiej na temat korelacji między znajomością języka obcego a szansami na zatrudnienie na rynku pracy w UE pokazuje, jak różny jest popyt na znajomość języka obcego w poszczególnych sektorach gospodarki i na poszczególnych stanowiskach. Konieczność posługiwania się angielskim w biznesie jest oczywista, przy czym korzyści są o wiele szersze niż tylko większa mobilność pracowników na rynku pracy. Jest to też wartość dla samych pracodawców, którzy uważają, że wysoki poziom wielojęzyczności ich pracowników znacząco zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku i jego potencjał na arenie międzynarodowej. Pracodawcy w UE zdecydowanie przedkładają umiejętność mówienia w języku obcym ponad umiejętność pisania w tymże języku, co jest szczególnie widoczne w sektorze usług, np. obsługi klienta. Pytani o preferowany poziom języka angielskiego u kandydatów starających się o pracę, pracodawcy najczęściej wskazują poziom zaawansowany (C) lub średniozaawansowany wyższy (B1-B2) biegłości językowej.
Najczęściej stosowaną metodą weryfikacji umiejętności językowych podczas rekrutacji były testy ustne, w następnej kolejności testy pisemno-ustne, certyfikacja przez instytucje trzecie, inne metodologie i wreszcie testy wyłącznie pisemne.

Polska jest obecnie szóstym pod względem zaludnienia państwem w Unii Europejskiej, charakteryzującym się wysokim odsetkiem ludzi młodych i wysokim wskaźnikiem wzrostu gospodarczego obserwowanym w ciągu ostatnich kilku dekad. Komentatorzy sugerują, że Polska jest jedynym krajem UE, który uniknął recesji obecnej w innych krajach Unii spowodowanej światowym kryzysem gospodarczym. Prognozy gospodarcze realnego wzrostu polskiego PKB wskazują, że pozostanie on na poziomie około 3,5 procent do roku 2018, kiedy to zacznie spadać do około 3 procent, aż do 2,7 procent w roku 2020. Wynik ten pozostaje powyżej średniej UE z 2014, która według szacunków Banku Światowego będzie plasować się na poziomie 1,4 procent (źródło: Euromonitor International 2016).

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę zmiany demograficzne i fakt, że społeczeństwo w Polsce się starzeje (w 2035 roku największy odsetek ludności będzie w wieku 44 – 65 lat, według Population Division ONZ 2016), prawdopodobną konsekwencją tych zmian w Polsce będzie wzrost zapotrzebowania na edukację i szkolenia wśród ludności aktywnej zawodowo i chęć pozostania na rynku pracy przez możliwie najdłuższy okres czasu.

Według prognoz zawartych w raporcie Polska: Prognozowane umiejętności do 2025 r. , większość ofert pracy dostępnych na rynku pracy w Polsce będzie zawierała kryteria wysokich kwalifikacji językowych. Największy wzrost zatrudnienia prognozowany jest w sektorach logistyki, transportu, w budownictwie oraz w sektorach biznesowym i usługowym. Trendy wskazują, iż 34 procent wszystkich ofert pracy (więcej niż średnia dla UE) będzie skierowanych do specjalistów z branż takich jak: nauka, inżynieria (budownictwo), opieka zdrowotna, biznes i edukacja, zaś 15 procent to możliwości zatrudnienia w sektorach sprzedaży i obsługi klienta. Daje to ogromne możliwości specjalistom z powyższych obszarów, przy czym Komisja Europejska jasno określa, że poszukiwani będą kandydaci z wysoką znajomością języka angielskiego.

Powyższa analiza potwierdza, że znajomość języka angielskiego – jeśli stanowi część szerszego pakietu wymaganych umiejętności i występuje w połączeniu z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym – otwiera młodym Polakom drzwi do kariery, w tym również tej na rynku międzynarodowym.

Jednym z kluczowych obszarów kulturowej misji British Council jest wspieranie i promowanie standardów znajomości języka angielskiego w sektorach korporacyjnym, rządowym i edukacyjnym. Mając 80-letnie doświadczenie w zapewnianiu najwyższych standardów nauczania i ewaluacji poziomu znajomości języka angielskiego, British Council organizuje rocznie trzy miliony egzaminów językowych i szkoli w zakresie angielskiego ponad 300 tysięcy osób rocznie w ponad 100 krajach na całym świecie.

AUTOR ARTYKUŁU Ewelina Piorun
Exams Manager Poland, szefowa sekcji egzaminacyjnej British Council, składającej się z 14 ośrodków w Polsce. Nadzoruje bieżącą działalność British Council Polska związaną z egzaminami i wyznacza nowe kierunki jej rozwoju. Interesuje się ulepszeniami w dziedzinie obsługi klienta, jak również innowacyjnością w rozwoju biznesu. Jest związana zawodowo z British Council od 2002 roku.

Zobacz podobne

Pandemiczna kontuzja kultury organizacji? Rehabilitację zacznij od pracowników oraz ich doświadczeń

Czas (post)pandemiczny to czas powolnego kształtowania się nowego porządku w organizacjach. Dotyczy to relacji z klientami, kontrahentami, ale przede wszystkim z pracownikami. To dobry czas dla organizacji, aby zacząć tworzyć nową jakość, bardziej dopasowaną do obecnych wyzwań w miejscu pracy, jednocześnie próbując utrzymać emocjonalne zaangażowanie i atmosferę kultury organizacji. W obliczu bezprecedensowego kryzysu zdrowia publicznego, działy HR przodują w zarządzaniu zmianami strukturalnymi w organizacjach i stoją przed kilkoma wyzwaniami: praca zdalna, wydłużony urlop zdrowotny, bezrobocie, nowe stanowiska i role w firmach, cyfryzacja czy spowolnienie gospodarcze.

Być blisko wartości pracowników w trudnych czasach, czyli o badaniu potrzeb benefitowych

Benefit oznacza korzyść. To w założeniu coś pozytywnego i wspierającego. Właśnie teraz, gdy pracownicy zmagają się z falą lęku, niepokoju i zmęczenia, potrzebne jest mądre, przemyślane wsparcie ze strony pracodawców. Nie sposób jednak właściwie dopasować świadczenia, bez znajomości kluczowych dla pracowników wartości. W ich rozpoznaniu pomagają badania potrzeb benefitowych, a otrzymane wyniki można wykorzystać w różnych obszarach. Dobrze dobrane narzędzia badawcze pozwolą uprościć politykę HR-ową i jeszcze lepiej zadbać o doświadczenia pracowników, co w obecnej sytuacji – pełnej dynamiki i wytężonej pracy działów HR – ma szczególne znaczenie.

HR a nawigowanie biznesem na burzliwym rynku

Postrzeganie roli HR w organizacji uległo w ciągu ostatnich kilku lat dużym zmianom. Dynamiczne przemiany, charakterystyczne dla świata VUCA, a także zagrożenia związane z pandemią sprawiły, że rola działu HR stała się przedmiotem refleksji i intensywnych dyskusji. Jak się dostosować? Jak być wsparciem dla managerów i dla pracowników? Jak ich przeprowadzić przez – nierzadko burzliwe – wody biznesu?

Digitalizacja onboardingu. Jak HR włączył cyfrowe narzędzia do procesu onboardingu

Zmiany dotyczące automatyzacji i digitalizacji, które zaszły w ciągu ostatnich 2 lat w firmach nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, zmieniły całkowicie podejście do procesów zachodzących wewnątrz organizacji. Według najnowszych badań 33% specjalistów Learning&Development uważa, że wirtualny onboarding jest kwestią priorytetową, jednym z trzech najważniejszych obszarów, którymi należy zająć się w firmie w 2021 roku (Linkedin Workplace Learning Report 2021).