Technologie w HR

Nowe technologie w służbie HR

Social media, serwisy internetowe, wirtualne rozmowy rekrutacyjne, chatboty odpowiadające na pytania kandydatów do pracy – to tylko niektóre rozwiązania, po które sięgają specjaliści do spraw human resources. Wśród dostępnych narzędzi znajdują się również różnego rodzaju testy, w tym te językowe.

artykuł sponsorowany

Organizacje zmieniają się w „zdigitalizowane” miejsca pracy, w których nawet pracownicy, w pewnym sensie, stają się cyfrowi. Dzieje się tak nie tylko za sprawą postępu technologicznego, lecz także za sprawą kolejnego pokolenia, które właśnie wchodzi na rynek pracy. Jego przedstawiciele często określani są „cyfrowymi tubylcami” (digital natives) mianem, które wzbudza wiele kontrowersji. Czy są nimi w istocie, czy też nie, faktem jest, że sprawnie posługują się nowymi technologiami oraz dzielą się informacją. Najczęściej chcą pracować samodzielnie i efektywnie. Działy HR stoją teraz przed wyzwaniem, czyli stworzeniem organizacji na miarę czasu i potrzeb pracowników. Jest wiele narzędzi, które mogą wesprzeć ten proces. Należą do nich także nowoczesne, komputerowe testy językowe. Są one szczególnie pomocne w kilku sytuacjach.

Szybciej, lepiej, wydajniej…

Większość organizacji wymaga od kandydatów do pracy znajomości języka angielskiego. Ci, w odpowiedzi na tę potrzebę, różnie określają swoje kompetencje w CV. Podają nazwy certyfikatów i testów wraz z wynikiem, umieszczają krótkie opisy, a niektórzy nawet decydują się przedstawić je graficznie, za pomocą ikonek. Przy takiej różnorodności i tendencji niektórych do koloryzowania, wciąż warto poddawać umiejętności sprawdzeniu. Najpopularniejsze sposoby to: rozmowa kwalifikacyjna (twarzą w twarz lub telefoniczna), testy szybkiej oceny i redakcja krótkiej wypowiedzi pisemnej. Wszystkie te rozwiązania są czasochłonne i obarczone sporym ryzykiem. Zazwyczaj sprawdzają tylko jedną lub dwie umiejętności, ponadto ich wynik może być niemiarodajny przez niewłaściwe przygotowanie lub względy niemerytoryczne.

Wykorzystanie testu komputerowego minimalizuje ryzyko niewłaściwej oceny nie tylko pojedynczych kandydatów, lecz także grup. Wszyscy kandydaci podchodzą do tego samego egzaminu, mają tyle samo czasu, podobne warunki i podlegają tym samym kryteriom. Ponadto to gwarancja oszczędności czasu dla rekrutera i dla osoby ubiegającej się o pracę, bo gwarantują elastyczność, szczególnie cenioną przez kolejne pokolenie pracowników.

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, czyli jaka?

Część pracowników ma udokumentowaną certyfikatem znajomość języka angielskiego. Cześć może pochwalić się zdanym egzaminem w trakcie studiów i stosownym aneksem do dyplomu. Część deklaruje praktyczną znajomość na poziomie dobrym, bardzo dobrym, zaawansowanym, początkującym, na poziomie B2 lub innym. W takiej sytuacji ocena sprawności, z jaką wszyscy pracownicy firmy posługują się  językiem obcym w sytuacjach zawodowych, wydaje się niemal niemożliwa. Stworzenie jednolitego i wiarygodnego obrazu kompetencji organizacji zapewnia audyt. Może on być przeprowadzony w ramach jednorazowego procesu, chociaż więcej korzyści przynosi powtarzanie go regularnie, w zbliżonych odstępach czasu – pokazuje wtedy dynamikę rozwoju sprawności językowych. Wykorzystanie testu komputerowego, również w tym wypadku, jest dobrym rozwiązaniem. Umożliwia on sprawdzenie umiejętności nawet dużej ilości pracowników w tym samym czasie, co jest znacznym ułatwieniem logistycznym. Zunifikowane raporty indywidualne i zbiorowe będą pomocą w podejmowaniu dalszych decyzji szkoleniowych i biznesowych.

Rozwój pracownika skrojony na miarę

Świadczenia pozapłacowe są obok wynagrodzenia, prestiżu firmy i możliwości rozwoju stają się jednym z warunków decyzyjnych przy wyborze pracodawcy. Do najpopularniejszych należą dofinansowanie kursów językowych lub lekcje języków obcych prowadzone w godzinach pracy. Wspierają one proces budowy wizerunku pracodawcy, wzmacniają zaangażowanie i umożliwiają podnoszenie kwalifikacji. Aby przyniosły one jak najlepsze rezultaty, powinny być dostosowane do umiejętności językowych pracowników. Umożliwia to przeprowadzenie audytu, który da jasne wytyczne do przygotowania programu szkolenia. Co więcej, po zakończeniu procesu, pozwoli on ocenić skuteczność działań i będzie źródłem wytycznych do ich kontynuacji. Korzystne jest użycie testów opracowanych przez instytucję niezaangażowaną w program – zagwarantuje to niezależność i wiarygodność ekspertyzy. Wybór rozwiązania opartego na nowych technologiach, umożliwi pracownikom łatwiejsze pogodzenie obowiązków zawodowych z uczestnictwem w programie rozwoju. Będą mogli przystąpić do egzaminu w dowolnym miejscu i czasie, ponieważ jest on aktywny przez kilka dni od jego utworzenia.

Zanim wybierzesz test dla swojej firmy

Upewnij się, że:

  • Test jest wiarygodny i daje konkretne punkty odniesienia, ponadto oparty jest na licznych próbach na grupach kandydatów i badaniami naukowymi
  • Test da Ci pełen obraz kompetencji pracownika lub kandydata do pracy – mówienia, pisania, czytania ze zrozumieniem i rozumienia ze słuchu
  • Wynik testu prezentowany jest według międzynarodowych standardów, na przykład w skali CEFR (Common European Framework of References of Langauges – Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) od A1 do C2.

Unikaj:

  • Nierzetelnych lub amatorskich testów – wiele organizacji z takich korzysta, najczęściej są one zaprojektowane wewnętrznie lub pobrane z internetu. Najczęściej nie są one poparte żadnymi badaniami, w związku z czym istnieje ryzyko uzyskania stronniczych, niepełnych lub mało wiarygodnych wyników.
  • Szybkich testów internetowych – testy szybkiej oceny zazwyczaj nie zawierają elementów sprawdzających umiejętności mówienia, czy pisania. W konsekwencji nie dają precyzyjnego i pełnego obrazu umiejętności osoby rozwiązującej test.
  • Opieraniu się tylko na rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej po angielsku – sprawdza ona jedynie umiejętność mówienia, pozostawiając inne niesprawdzone.

Zamów audyt językowy dla pracowników swojej firmy. TEST PRÓBNY GRATIS! [email protected]

British Council działa w Polsce od 1938 roku. Jednym z kluczowych obszarów działania instytucji jest wspieranie i popularyzacja standardów znajomości języka angielskiego w sektorze korporacyjnym, rządowym i edukacyjnym.

Mając 80-letnie doświadczenie w zapewnianiu najwyższych standardów nauczania i ewaluacji poziomu znajomości języka angielskiego, British Council organizuje rocznie trzy miliony egzaminów językowych i szkoli w zakresie angielskiego ponad 300 tysięcy osób rocznie w ponad 100 krajach na całym świecie.