Blog Trendy

Talent evaluation – sposób na rozwój i wspieranie talentów w Twojej firmie

W ostatnich latach obserwujemy rosnącą popularność talent evaluation – procesu oceny potencjału, umiejętności oraz doświadczenia pracowników i kandydatów. Ocena talentów ma na celu bardziej świadome obsadzanie stanowisk w organizacji oraz rekrutowanie osób najlepiej dopasowanych do zespołu i jego celów. Na czym polega ten proces i jak go wdrożyć w swojej firmie?

 • Zarządzanie talentami jest kluczowym elementem strategii biznesowej i powinno być traktowane priorytetowo w każdej organizacji.
 • Talent evaluation to proces oceny umiejętności, doświadczenia i potencjału pracowników i kandydatów, który umożliwia pracodawcom świadome obsadzanie ról w firmie.
 • Popularność oceny pracowników opartej na obiektywnych kryteriach rośnie wraz ze zrozumieniem korzyści związanych z zatrudnianiem pracowników o różnorodnym zapleczu edukacyjnym i kulturowym.
 • Wdrożenie rozwiązań opartych na ocenie talentów wymaga zaangażowania i przemyślanej strategii. Regularna ocena pracowników – ich mocnych i słabych stron – niesie jednak za sobą szereg długofalowych korzyści, a umiejętnie wdrożone działania prorozwojowe mogą przyczynić się do zyskania istotnej przewagi biznesowej i wizerunkowej.

W tym artykule:

 • Na czym polega ocena talentów
 • Rozwiązania z obszaru oceny talentów – dlaczego warto po nie sięgnąć?
 • Talent evaluation a różnorodność
 • Jak wdrożyć proces oceny talentów w organizacji – krok po kroku
 • Podsumowanie

Na czym polega ocena talentów w organizacji?

Ocena talentów w organizacji to proces identyfikacji i oceny pracowników, który między innymi pozwala wyłonić osoby posiadające wyjątkowe umiejętności i potencjał do awansu oraz rozwoju w firmie. To ważny element strategii zarządzania osobami zatrudnionymi i ich kompetencjami – talent evaluation pozwala na skuteczne wykorzystanie wewnętrznych zasobów firmy i zapobieganie rotacji pracowników. Ocena talentów opiera się na dokładnym zbadaniu umiejętności, wiedzy i doświadczenia pracowników. Może to obejmować rozmowy z kadrą zarządzającą, analizę wydajności pracy i wyników osiąganych przez poszczególne osoby, a także ocenę ich potencjału rozwoju i zdolności w kontekście przyszłych wyzwań. Jednak samo przeprowadzenie oceny talentów nie wystarczy, aby zbudować skuteczną strategię zarządzania talentami. Wymaga to również określenia celów, które mają być osiągnięte, oraz opracowania planów działań, które pozwolą na ich realizację. Strategia ta powinna zawierać m.in. program rozwoju talentów, plany związane ze strukturami i hierarchiami w zespole (potencjalne pola do awansu) oraz motywacyjne systemy wynagradzania. Nie uda się to jednak z pewnością bez zaangażowania – szczególnie liderów i kadr zarządzających. Jak wskazują tymczasem dane z raportu Talent Development Institute „Zarządzanie talentami w organizacji. Ogólnopolskie badanie HR” 7 na 10 specjalistów z obszaru HR uważa, iż menedżerom brak przemyślanego podejścia i strategii zarządzania talentami. Te wyniki pokazują, że przed nami jeszcze długa droga, by w pełni wykorzystywać potencjał pracowników.

 

Rozwiązania z obszaru oceny talentów – dlaczego warto po nie sięgnąć?

Wdrożenie oceny talentów w organizacji to kluczowy element, który pozwala na dokładną identyfikację osób o predyspozycjach liderskich oraz pracowników o wysokim potencjale. Dzięki temu procesowi organizacja może bardziej świadomie zarządzać zasobami ludzkimi i mądrze optymalizować strategie biznesowe. Jakie jeszcze korzyści niesie za sobą wdrożenie rozwiązań z zakresu oceny talentów?

 • Dzięki wyłonieniu w procesie oceny talentów pracowników z wyjątkowymi umiejętnościami lub kompetencjami liderskimi organizacja może efektywnie wykorzystywać wewnętrzne zasoby firmy i zapobiegać rotacji pracowników.
 • Wspierając rozkwit kompetencji pracowników w ramach programów rozwoju talentów, firma pozytywnie wpływa na ich wydajność, a – co za tym idzie – jakość i konkurencyjność oferowanego produktu czy usługi. To przekłada się natomiast na lepsze wyniki biznesowe.
 • Na podstawie oceny talentów organizacja może lepiej przygotować się na ewentualne zmiany w wyniku rotacji pracowników, zaprojektować scenariusze awansów i ścieżki rozwoju poszczególnych członków zespołów. Identyfikując odpowiednie osoby, które mogą objąć wakaty, minimalizujemy ryzyko, iż długo nieobsadzone stanowisko w kluczowej roli wpłynie negatywnie na działalność organizacji.
 • Ocena talentów może być krokiem w kierunku zbudowania transparentnego systemu wynagradzania opartego na wynikach oraz postępach w rozwoju pożądanych przez organizację kompetencji. To doskonały sposób na motywację pracowników.
 • Ocena talentów pozwala pracownikom na określenie swoich mocnych i słabych stron. Dzięki temu mogą oni lepiej zrozumieć swoją rolę w organizacji i dostrzec odpowiednią dla siebie ścieżkę w jej strukturach. Efektem jest wzrost zaangażowania i poczucia sensu wykonywanej pracy.
 • Troska o rozwój osób zatrudnionych, oferowanie możliwości awansu i wkład w pogłębianie ich wiedzy wpływa korzystnie na wizerunek pracodawcy.

Talent evaluation a różnorodność

Tworzenie zespołów składających się z osób o różnych doświadczeniach, umiejętnościach i perspektywach przynosi szereg korzyści dla firmy. Dzięki różnorodności w zespole pracownicy są bardziej kreatywni i innowacyjni, a to przekłada się na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów oraz większą efektywność. Niejednorodne zespoły lepiej rozumieją potrzeby i oczekiwania różnych grup klientów. A to z kolei prowadzi do lepszych wyników biznesowych.

Dlaczego ocena talentów pozostaje istotna w kontekście tworzenia różnorodnych zespołów? Przede wszystkim dlatego, iż talent evaluation opiera się na obiektywnych kryteriach, takich jak umiejętności, doświadczenie i osiągnięcia, co eliminuje wpływ osobistych opinii i preferencji. Dzięki temu rekrutacja oparta na talent evaluation może przyciągać kandydatów z odmiennym zapleczem kulturowym i edukacyjnym, a także doświadczeniem, niwelując równocześnie ryzyko pominięcia takich kandydatów z powodu uprzedzeń – tych świadomych, ale także tych, którym ulegamy nieświadomie.

Wiąże się to również z rosnącym zrozumieniem korzyści, jakie niesie ze sobą zatrudnianie pracowników o różnorodnych doświadczeniach i perspektywach. W tym kontekście talent evaluation staje się szalenie istotnym – a wręcz niezbędnym – narzędziem pozwalającym na tworzenie zespołów w duchu DEI.

Jak wdrożyć proces oceny talentów w organizacji – krok po kroku

 

 1. Zdefiniuj cel oceny talentów: Chcesz zidentyfikować pracowników o wysokim potencjale w konkretnych obszarach? Wyłonić potencjalnych liderów? A może zależy Ci na stworzeniu zróżnicowanego środowiska pracy? Określ jasno, jaką wiedzę ma przynieść Ci proces.
 2. Wskaż kluczowe kompetencje: Jakie umiejętności i cechy są niezbędne, by efektywnie wypełniać obowiązki na konkretnych stanowiskach i funkcjonować w poszczególnych rolach? Przeanalizuj pod tym kątem wszystkie stanowiska w swojej organizacji. Na tym etapie może przydać Ci się wsparcie ekspertów z zakresu pracy z talentami.
 3. Wybierz narzędzia oceny: Jeśli wyszczególniłeś już kluczowe kompetencje na stanowiskach, pora zdecydować, jakie narzędzia będą najbardziej przydatne do ich pomiaru. Mogą to być:
 4. testy psychometryczne;
 5. narzędzia z obszaru Assessment Center – oceny umiejętności i postaw polegającej na przeprowadzaniu symulacji i ćwiczeń, które pozwalają zidentyfikować stopień dopasowania do stanowiska oraz potencjał kandydata lub pracownika;
 6. ocena metodą 360 stopni – na podstawie opinii z różnych źródeł (menedżerowie, koledzy, podwładni i sam pracownik/kandydat);
 7. rozmowy kompetencyjne;
 8. wywiady behawioralne.
 9. Zadbaj o edukację osób odpowiedzialnych za ocenę lub skorzystaj ze wsparcia asesora: Zorganizuj szkolenie dotyczące wybranych narzędzi oceny albo postaw na współpracę ze specjalistą z obszaru oceny talentów (tzw. asesor).
 10. Opracuj strategię rozwoju: Kiedy już zbierzesz informacje o kompetencjach, stwórz na ich podstawie oparte na konkretnych działaniach plany rozwoju dostosowane do mocnych i słabych stron pracowników.
 11. Pamiętaj o informacji zwrotnej: Dopilnuj, by oceniane osoby otrzymały umiejętnie przekazany feedback oraz miały świadomość, jak pozyskana wiedza o ich kompetencjach może przyczynić się do ich rozwoju w strukturach organizacji.
 12. Monitoruj postępy: Dzięki temu upewnisz się, że plany rozwoju pracowników przekładają się na korzyści – dla nich samych i organizacji. Cyklicznie powtarzaj proces, by aktualizować wiedzę o pracownikach oraz wprowadzać na jej podstawie niezbędne zmiany.

Podsumowanie

Talent evaluation jest ważnym narzędziem w rekrutacji i kreowaniu ścieżki kariery pracowników. Ocena talentów oparta na obiektywnych kryteriach to krok w kierunku budowania bardziej zróżnicowanych zespołów, a to niesie za sobą liczne korzyści dla organizacji. Pracodawca, który w sposób strategiczny podchodzi do rozwoju każdego pracownika, może cieszyć się większym zaangażowaniem, motywacją i lojalnością osób zatrudnionych. To z kolei wpływa na poprawę wydajności pracy, innowacyjność i jakość produktów lub usług. Odkrywanie w pracownikach szeroko pojętego potencjału oraz kompetencji liderskich – szczególnie dziś, w dobie kryzysu przywództwa – to przyszłość świadomych, uczących się organizacji.