Rozwój HR-owca

Jak skutecznie łączyć kompetencje różnych pokoleń w zespole?

Świadomość różnic między reprezentantami różnych grup wiekowych wśród naszych pracowników – a przede wszystkim rozumienie, jak różnice te mogą przekładać się na biznesowe przewagi – często stanowią o „być albo nie być” organizacji. Różnorodność wiekowa niesie za sobą różnorodność perspektyw, doświadczeń i umiejętności. A to może prowadzić do innowacyjnych rozwiązań i lepszych wyników. Jakie kwestie wziąć pod uwagę, aby skutecznie łączyć kompetencje różnych pokoleń w zespole?

W tym artykule:

  • Krok 1. Zrozum różnice
  • Krok 2. Stawiaj na różnorodność wiekową w obrębie każdego zespołu
  • Krok 3. Stwórz otwartą kulturę organizacji
  • Krok 4. Zbuduj platformę do wymiany doświadczeń
  • Krok 5. Zadbaj o międzypokoleniowe pomosty
  • Krok 6. Podkreślaj i doceniaj różnorodność perspektyw i umiejętności w zespole
  • Reprezentanci różnych pokoleń w zespołach – podsumowanie

 

Krok 1. Zrozum różnice

Zrozumienie i szacunek dla różnic między pokoleniami są kluczowe dla skutecznego łączenia kompetencji w zespole. Każde pokolenie jest ukształtowane kulturowe wpływy i technologiczne zmiany unikalne dla ich doświadczeń. Zrozumienie tych różnic pozwala na wykorzystanie potencjału i umiejętności każdego członka zespołu oraz sprzyja twórczej współpracy i wzrastaniu organizacji.

  • Połączenia międzypokoleniowe – o różnicach komunikacyjnych

Starsze pokolenia mogą preferować bardziej formalne formy komunikacji, takie jak rozmowy twarzą w twarz lub telefoniczne, podczas gdy młodsze pokolenia chętniej korzystają z narzędzi elektronicznych, takich jak e-maile, SMS-y czy komunikatory internetowe.

  • Decydujący głos – różnice w podejmowaniu decyzji

Starsze pokolenia często opierają się na doświadczeniach i wiedzy zdobytej na przestrzeni lat, co może prowadzić do podejścia opartego na tradycji i zachowawczości. Z kolei młodsze pokolenia, wychowane w czasach dynamicznych zmian i postępu technologicznego, często są bardziej skłonne do ryzyka i eksperymentowania.

  • Jak oni pracują – odmienne podejścia do pracy

Starsi pracownicy częściej cenią hierarchię, strukturę i jasno określone role, podczas gdy młodsze pokolenia preferują elastyczność, samodzielność i większą autonomię w podejmowaniu decyzji.

Krok 2. Stawiaj na różnorodność wiekową w obrębie każdego zespołu – już na etapie rekrutacji

Badania Mckinsey, które cytuje Ruch #HROdnowa, dowodzą, że: „różnorodne i włączające zespoły przynoszą większą korzyść organizacji, zwiększając znacząco szansę na wzrosty wyników biznesowych. Innym argumentem jest budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. […] Organizacje, które będą umiały wykorzystać różnorodność do wzmacniania kultury organizacyjnej, będą miały większe szanse na przyciąganie talentów”[1].

Różnorodność wiekowa w zespole pozwala tworzyć synergiczne połączenia umiejętności i perspektyw. Różnorodność wiekowa sprzyja także kreatywności i innowacyjności. Połączenie wiedzy i spostrzeżeń z różnych pokoleń może prowadzić do twórczych rozwiązań i odkrywania nowych możliwości dla organizacji.

Zróżnicowane zespoły odzwierciedlają różnorodność klientów i społeczeństwa jako całości. Wielopokoleniowe zespoły są więc lepiej przygotowane do zrozumienia potrzeb i preferencji różnych grup odbiorców. A to przekłada się na lepsze dostosowanie produktów i usług do oczekiwań klientów.

Aby tworzyć zróżnicowane zespoły, warto stosować strategie rekrutacyjne, które uwzględniają różnorodność wiekową. Świadome selekcjonowanie kandydatów z różnych pokoleń i dbanie o równowagę wiekową w zespole może przynieść długoterminowe korzyści dla organizacji.

Krok 3. Stwórz otwartą kulturę organizacji

To szalenie istotne, aby zapewnić atmosferę, w której każdy członek zespołu czuje się komfortowo i bezpiecznie, wyrażając swoje opinie i dzieląc się pomysłami bez obawy przed krytyką czy upokorzeniem. Tworząc takie środowisko, organizacja daje sygnał, że ceni różnorodność perspektyw i że każdy głos jest istotny.

Kluczowe elementy otwartej kultury stanowią szacunek i empatia wobec każdego pracownika, niezależnie od ich wieku. Zadbaj o przestrzeń, w której wszyscy czują się swobodnie.

Krok 4. Zbuduj platformę do wymiany doświadczeń

Starsze pokolenia mają na swoim koncie bogate doświadczenie zawodowe i życiowe, które mogą przekazać młodszym kolegom. Mentoring pozwala na przekazanie nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale również wartości, etyki pracy i umiejętności miękkich, które są niezwykle ważne w rozwoju zawodowym.

Młodsi członkowie zespołu mogą skorzystać z doradztwa i wsparcia starszych mentorów. Jednak mentoring nie powinien pozostawać jednostronny. Warto dać również młodszym pracownikom szansę na podzielenie się swoimi unikalnymi umiejętnościami i spojrzeniem – wiedzą technologiczną, umiejętnościami cyfrowymi oraz świeżym spojrzeniem na wyzwania biznesowe.

Tworząc przestrzeń, w której wszyscy pracownicy mogą dzielić się swoimi pomysłami i innowacyjnymi rozwiązaniami, wspólnie przyczyniamy się do rozwoju organizacji.

Krok 5. Zadbaj o międzypokoleniowe pomosty

Warsztaty, spotkania lub projekty, podczas których członkowie różnych pokoleń razem pracują nad wspólnym celem, sprzyjają budowaniu więzi, efektywnej komunikacji i zaufania. Wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i realizacja zadań umożliwia członkom zespołu lepsze poznanie siebie nawzajem. A wzrost zaufania i więzi międzypokoleniowych przekłada się na efektywną komunikację i lepszą codzienną współpracę.

Krok 6. Podkreślaj i doceniaj różnorodność perspektyw i umiejętności w zespole

Kultura organizacji powinna opierać się na postrzeganiu różnic między pokoleniami jako zalety. Uznanie różnorodności jako wartości dodanej promuje atmosferę otwartości, tolerancji i szacunku w miejscu pracy. Równocześnie jednak wyróżnianie, nagradzanie i docenianie powinno być niezależne od wieku pracowników. Warto skupić się na odnalezieniu balansu w tej – jakże delikatnej – materii tak, aby każdy czuł się tak samo istotny i dostrzegany.

Reprezentanci różnych pokoleń w zespołach – podsumowanie

Docenianie perspektyw i umiejętności różnych pokoleń tworzy silną kulturę organizacyjną, promującą innowacyjność i kreatywność. Przełamanie barier generacyjnych i wykorzystanie potencjału każdej grupy wiekowej przekłada się na pozytywne wyniki organizacji oraz budowanie atrakcyjnego wizerunku pracodawcy, który ceni i szanuje różnorodność.

Poprzez otwarcie się na pracowników reprezentujących szerokie spektrum pokoleniowe organizacja zyskuje również większą zdolność do adaptacji do zmieniających się trendów rynkowych oraz lepszą reprezentację i zrozumienie różnych grup klientów. Dzięki temu firma może skuteczniej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby i oczekiwania odbiorców.

Różnorodność pokoleń w organizacji przyczynia się również do wzajemnego uczenia się i wymiany wiedzy. Ta synergia generuje dynamiczne środowisko pracy, które sprzyja wzrostowi i rozwojowi zarówno pracowników, jak i całej organizacji.

[1] Ruch #HROdnowa, Inkluzywność jako warunek rozwoju firmy, white paper.